Onderpresteren, ontwikkelingsvoorsprong, versnellen?

De didactische ontwikkeling bij hoogbegaafde kinderen kan uiteenlopende vormen aannemen, waarbij hiaten en onderpresteren niet vreemd is. Het is voor scholen veelal niet duidelijk welke lesstof wordt beheerst en welke leerstrategieën er worden ingezet. Met didactisch onderzoek kijken we vooral naar het gedrag en het strategiegebruik van het kind tijdens het maken van schoolse taken. Op deze manier kunnen we het beheersen van deelvaardigheden en lesstof goed in kaart brengen en concrete handvatten voor school bieden. Op basis van de verkregen resultaten kunnen we adviseren bij vragen omtrent doublures, onderpresteren en wisselende prestaties.

De afname van het didactisch onderzoek zal ongeveer 2.5u tot 3u in beslag nemen en zal plaatsvinden bij Haviq in Alblasserdam.

Na de afname brengen we middels een rapportage in kaart op welk niveau het kind presteert op de onderdelen Rekenen, Technisch lezen en Spelling. Daarnaast wordt beschreven welke leerstrategieën het kind hanteert en of deze op langere termijn constructief zijn om te gebruiken. Als advies worden leerdoelen opgesteld met betrekking tot de lesstof en deelvaardigheden waarop steeds dezelfde fouten zijn gemaakt. Aanvullend wordt geadviseerd welke leerstrategieën het kind aangeleerd moet krijgen die helpend kunnen zijn. De focus ligt dus vooral op het leren leren. De rapportage zal middels een adviesgesprek worden teruggekoppeld aan ouders en school.

Ons aanbod

We hanteren een all-in prijs.

Voor wie

  • Kinderen en jongeren, vanaf 3 jaar

Waartoe

Door middel van onderzoek wordt meer inzicht in de didactische ontwikkeling van het kind verkregen. Op die manier kunnen de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften goed in kaart gebracht worden. En kan invulling aan passend onderwijs gegeven worden.

Onze aanpak

Voorafgaand het onderzoek vult u het aanmeldformulier in. Daarin wordt u om informatie gevraagd om het kind en de situatie beter te kunnen begrijpen.

Op basis van het aanmeldformulier vindt een intakegesprek plaats waarin eventuele onduidelijkheden besproken worden. Vervolgens vindt het onderzoek plaats. Dit is altijd in de ochtend en kan afhankelijk van de vraag en het kind uit meerdere dagdelen bestaan.

Drie weken na de afname van het onderzoek vindt een adviesgesprek plaats. In dit gesprek krijgt u uitleg over de observaties tijdens onderzoek, hoe de didactische ontwikkeling is opgebouwd en hoe de schoolniveaus hieraan gerelateerd zijn, hoe de resultaten van onderzoek geïnterpreteerd moeten worden en tevens wordt samen met u de adviezen & aanbevelingen doorgenomen.

Na het adviesgesprek ontvangt u het onderzoeksverslag. Het verslag bestaat uit de onderzoeksresultaten, observaties, conclusie en adviezen.

Meer weten?

Neem contact met ons op