Leren van ontwikkelingsgelijken

Hoogbegaafde leerlingen leren zeer gemakkelijk omdat ze het leuk vinden om nieuwe dingen te leren en nieuwe informatie en kennis op te nemen. Het ontbreekt hen echter vaak aan praktische vaardigheden en vinden het lastig om te leren omgaan met de frustratie als iets niet (in één keer) lukt.

Voor deze kinderen biedt de bovenschoolse peergroup een mogelijke oplossing. De peergroup is onderdeel van een verrijkingstraject en vormt zo een aanvulling op het reguliere onderwijs. De peergroup vindt plaats onder schooltijd.

De peergroup biedt de mogelijkheid om op een uitdagend cognitief niveau te oefenen met praktische vaardigheden, zowel op sociaal emotioneel gebied als met betrekking tot de (meta)cognitie en executieve functies. Daarnaast kunnen ze samen zijn met anderen die hen écht begrijpen en waar ze als ontwikkelingsgelijken van elkaar kunnen leren.

Wat we doen

Naast een verrijkend aanbod op cognitief gebied (door te werken rond verschillende thema’s) komen ook verschillende werkvormen en vormen van begeleiding aan bod. De individuele behoeften van het kind staan hierbij steeds centraal. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld: muziek maken, tekenen / schilderen, ontspanningsoefeningen, denkspellen, rollenspellen, lichaamsoefeningen (sport en spel) en het aanleren van studievaardigheden en sociale vaardigheden.

De kinderen sluiten aan bij HOOOM.

 

Voor wie

De peergroup is bedoeld voor kinderen van groep 5 t/m 8, die hoogbegaafd zijn en meer (en/of andere) uitdaging nodig hebben dan wel (tijdelijk) extra ondersteuning en begeleiding met name op het gebied van vaardigheden.

De peergroup is ook bedoeld voor kinderen waar vermoedens van hoogbegaafdheid zijn, maar die dat om de één of andere reden niet laten zien. En daar waar scholen zelf de benodigde uitdaging niet kunnen geven kan de peergroup ook een uitkomst zijn.

Waartoe

Doelstelling van de peergroup:

  • Het welbevinden van het kind bevorderen;
  • Leervaardigheden; niet zozeer de kennis (lezen, rekenen enz.), maar de vaardigheid (plannen, organiseren, focussen, timemanagement, flexibiliteit, doorzettingsvermogen e.d.) staat hierbij centraal;
  • Levensvaardigheden; zelfsturing, het ontwikkelen van oplossingsgericht denken, leren falen enz.;
  • Sociale vaardigheden

Praktische informatie

Om deel te kunnen nemen aan de peergroup moet uw kind aangemeld worden.
Het is belangrijk dat de basisschool toestemming geeft om aan de peergroup deel te nemen.

De peergroup vindt plaats op woensdagochtend. Deelname aan de peergroup kan gedurende het gehele schooljaar.

Planning:
Zie jaarkalender HOOOM

Kosten:
Deelname aan de peergroup kost €99,02 per dagdeel. Deze kosten kunnen (geheel of gedeeltelijk) vanuit een PGB of maatwerkovereenkomst worden vergoed. U dient hiervoor aan te melden bij de gemeente waarin u woont.

Aanmelden of meer informatie?

Neem contact met ons op.