HAVIQ (met handelsnaam Stichting Hart voor IQ), statutair gevestigd aan de Stenen Kamer te 2952 ED te Alblasserdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

HAVIQ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens van u zelf, of uw kind, die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerlijke staat
 • Voor- en achternaam partner
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

HAVIQ verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HAVIQ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Om diensten te verlenen
 • HAVIQ verwerkt ook persoonsgegevens ten behoeve van de facturatie wanneer deze gedeclareerd worden conform de richtlijnen van de Sociale Verzekeringsbank indien het gaat om vergoede zorg vallende onder de Jeugdwet, WMO en Wlz.

Geautomatiseerde besluitvorming

HAVIQ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HAVIQ) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

De wet verplicht pedagogen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldige onderzoek te doen. HAVIQ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren, hetgeen conform de Jeugdwet, WMO, Wlz en de Wgbo, deze sectorspecifieke wetgeving gaat vóór de algemene regels van de AVG.
In die gevallen waar het diensten betreft welke niet onder de Jeugdwet, WMO, Wlz en Wgbo wordt de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor al uw persoonsgegevens gehanteerd.

Geheimhouding

Pedagogen hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Delen van persoonsgegevens met derden

HAVIQ verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HAVIQ gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of om, na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn, te laten verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HAVIQ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@hartvooriq.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

HAVIQ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Rechten van u en uw kinderen

 • Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.
 • Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.
 • Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit.
Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HAVIQ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hartvooriq.nl.

Functionaris Gegevensbescherming

HAVIQ heeft een persoon in dienst in de functie “Functionaris Gegevensbescherming”. Deze functionaris is bereikbaar via avg@hartvooriq.nl. Momenteel bekleedt mevrouw L. Reijers deze functie.

Hier

vindt u ons volledige privacybeleid.